Projekty i programy badawcze

Stowarzyszenie oprócz działalności edukacyjnej i integrującej środowisko ekspertów ds. wynagrodzeń ma ambicje by prowadzić projekty i programy badawcze dotyczące tematyki C&B oraz publikować ich wyniki. Wynagrodzenia i świadczenia stanowią kluczowe elementy ogólnej strategii zasobów ludzkich w organizacji, ponieważ mają bezpośredni wpływ na motywację pracowników, ich zadowolenie i ogólną wydajność organizacji.


Większość tzw. „dobrych praktyk” w obszarze wynagrodzeń opiera się na doświadczeniach z bardziej dojrzałych gospodarek, w szczególności z krajów anglosaskich. Tymczasem polski rynek i prawo pracy ma swoją specyfikę i warto weryfikować, czy rozwiązania wypracowane w innych krajach są w pełni adaptowalne w polskich warunkach gospodarczych. Dlatego zachęcamy Członków Instytutu Wynagrodzeń do stawiania śmiałych hipotez w obszarze C&B oraz brania aktywnego udziału w ich weryfikacji metodami naukowymi polegającymi na:

  • zdefiniowaniu zagadnienia i określeniu celu badania,
  • przeglądu literatury i najnowszych trendów światowych,
  • określeniu konkretnych pytań badawczych,
  • zdefiniowaniu metody badawczej i technik zbierania danych oraz klucza wyboru uczestników lub organizacji objętych badaniem,
  • przeprowadzeniu niezbędnych analiz oraz syntezy wynikłych z nich wniosków,
  • omówieniu wstępnych wniosków badania w gronie praktyków C&B i/lub autorytetów naukowych i ich zweryfikowaniu,
  • przygotowaniu publikacji wyników badania i ich rozpowszechniania kanałami Stowarzyszenia.

Zakładamy, ze większość projektów zainicjowanych przez Instytut będzie miało charakter pro-bono, ale dopuszczamy również możliwość pozyskiwania przez Stowarzyszenia grantów lub uczestniczenia jego Członków w dużych projektach lub programach badawczych związanych z tematyką wynagrodzeniową prowadzonych przez inne instytucje.