WZC 13 XII 2023r.

W dniu 13 XII br. w siedzibie Kancelarii Raczkowski odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Instytut Wynagrodzeń (2 termin / 8 uczestników).

Podczas spotkania zrealizowano 2 punkty obrad:

  1. Zatwierdzono omawiane w szerszym gronie podczas pierwszego spotkania w dniu 15 XI br. zmiany w Statucie IW zwiększające elastyczność naszego działania
    (m.in. możliwość zwoływania i prowadzenie WZC z użyciem elektronicznych środków komunikacji, „oskładkowano” Członków Wspierających, umożliwiono organizacjom nie mającym osobowości prawnej członkostwo w Stowarzyszeniu, poszerzono spektrum działań  gospodarczych IW o reklamę i marketing – treść nowego statutu zostanie udostępniona na naszych stronach niezwłocznie po jego rejestracji w KRS)
  2. Dokonano zmian w Zarządzie IW – Barbara Grzebyta, która zgłosiła swój akces do tej roli podczas poprzedniego spotkania WZC, została powołana przez uczestniczących w obradach Członków IW do pełnienia tej funkcji przez aklamację. Obecny Zarząd składa się z 2 osób: nowo powołanej Barbary Grzebyty (Leroy Merlin) i jednego z czterech dotychczasowych Członków Zarządu – Piotra Sierocińskiego (Centrum Ekspertyzy HR)